Συμμετοχή Delivery.gr στο έργο GlucoseML

Delivery.gr έργο GlucoseML

To Delivery.gr, μέσω της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και του Τμήματος Ενδοκρινολογίας του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής , συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης» και ακρωνύμιο GlucoseML. Συντονιστής Φορέας του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ Συντονιστής του Έργου και Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Δημήτριος Ι. Φωτιάδης. Το έργο GlucoseML υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03990).

Φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
  • AppArt Ανώνυμη Εταιρεία Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • FEAC Engineering Private Company
  • Delivery.gr IKE